Appearing In:

Tinian

Carolinian "Ailang" (Clan) Lino Olopai & Cecilio Raiukiulipiy